Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miejski w Turku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.miastoturek.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
- filmy, grafiki, zdjęcia, obrazy, wykresy i część plików pdf nie posiadają audiodeskrypcji,
- brak formularza kontaktowego,
- na stronie znajdują się treści w postaci grafiki.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-09-23
Metoda przygotowania oświadczenia:
samodzielna ocena
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2021-01-04

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Andrzej Drzewiecki
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
sekretarz@miastoturek.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
63 289 61 13

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą informację chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2020-09-17
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2020-09-17
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
brak aplikacji mobilnej na dzień sporządzenia deklaracji
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Feliniak, barbara.feliniak@miastoturek.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 289 61 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Wydziały Urzędu Miejskiego w Turku umieszczone są w czterech lokalizacjach:

1. Ul. Kaliska 59 - główny budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się m.in. następujące komórki organizacyjne:

Biuro Obsługi Klienta,
Kasa Urzędu Miejskiego,
Burmistrz oraz Zastępcy Burmistrza,
Biuro Rady Miejskiej,
Wydział Inżynierii Miejskiej (odpady komunalne , ochrona środowiska, drogi),
Wydział Spraw Społecznych,
Wydział Mienia Komunalnego (gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami),

Opis dostępności architektonicznej budynku:

Opis dostępności wejścia do budynku: wejście główne od ulicy Kaliskie j- dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do wejścia prowadzi pochylnia, po której można przejechać wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym itp.; drzwi z progiem nieprzekraczającym 2 cm wysokości.Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu zamontowany jest przycisk przywołania.
Budynek ma trzy kondygnację. Biura Urzędu znajdują się na parterze i pierwszym piętrze. Przy budynku znajduje się parking z dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku należy skierować się do Biura Obsługi Klienta Urzędu znajdującego po prawej stronie od wejścia głównego.
Pracownik Biura Obsługi Klienta, po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Urzędu.
Merytorycznie właściwą obsługę Klienta prowadzi pracownik powiadomionej komórki organizacyjnej Urzędu.
Po załatwieniu sprawy, pracownik Biura Obsługi Klienta służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.
Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy ani toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.
Winda: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: brak.
Pochylnia: tak.
Pętla indukcyjna: brak.
Toaleta dostosowana: brak.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

2. Ul. Szkolna 4 - budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się m.in. następujące komórki organizacyjne:

Urząd Stanu Cywilnego,
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (biuro dowodów i ewidencja ludności),
Wydział Mienia Komunalnego (sprawy mieszkaniowe).

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście główne od strony ulicy Szkolnej: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody).
Wejście od strony podwórka: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do obiektu prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim; drzwi nie otwierane automatycznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach.
Winda na wyższe kondygnacje: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: brak.
Pochylnia: brak.
Pętla indukcyjna: brak.
Toaleta dostosowana: nie.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

3. Ul. Browarna 11- budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się m.in. następujące komórki organizacyjne:

Wydział Świadczeń Rodzinnych

Opis dostępności architektonicznej budynku:

Opis dostępności wejścia do budynku: Wejście główne od ulicy Browarnej: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do wejścia prowadzi pochylnia, po której można przejechać wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym itp.; drzwi z progiem nieprzekraczającym 2 cm wysokości. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
Winda: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: brak.
Pochylnia: tak.
Pętla indukcyjna: brak.
Toaleta dostosowana: brak.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

4. Ul. Jedwabnicza 4- budynek Urzędu Miejskiego, w którym mieszczą się m.in. następujące komórki organizacyjne:

Centrum Obsługi Inwestora.

Opis dostępności architektonicznej budynku:

Opis dostępności wejścia do budynku: Wejście główne od ulicy Jedwabniczej: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do obiektu prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim; drzwi nie otwierane automatycznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
Winda: brak.

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Platforma: brak.
Pochylnia: nie.
Pętla indukcyjna: brak.
Toaleta dostosowana: tak.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Burmistrz Miasta Turek informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego, należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie, w formie pisemnej lub ustnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku, bądź na adres poczty elektronicznej poczta@miastoturek.pl lub za pośrednictwem faksu na numer 63 289 61 11.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Gmina Miejska Turek podejmie próbę cyfryzacji usług dla obywatela mające na celu zwiększenie dostępności cyfrowej.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: