1648 Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 czerwca 2022 r. | BIP - Urząd Miejski w Turku
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 94 / 2022

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Turku powyżej 65 roku życia.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559 ze zm.), art. 48 ust. 1 i art. 48 b ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Turku powyżej 65 roku życia, o treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Określa się Regulamin organizowania konkursu ofert na realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Turku powyżej 65 roku życia, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Powołuje się komisję konkursową w składzie:

Przewodniczący Komisji – Jerzy Kurzawa

Członek Komisji – Edyta Kacprzak - Potyralska

Członek Komisji – Aleksandra Purcel - Kowalska

Członek Komisji – Elżbieta Niespodziańska

Członek Komisji – Krzysztof Grzelka

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Pierwszemu Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 94/2022

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 22 czerwca 2022 r.

 

Konkurs ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Turku powyżej 65 roku życia

 

Ogłoszenie konkursu ofert

Burmistrz Miasta Turku działając na podstawie art 48 b ust 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1285 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Turku powyżej
65 roku życia, zapraszając do udziału w nim zainteresowanych:

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie, dla mieszkańców miasta Turku powyżej 65 roku życia zameldowanych na terenie miasta Turku, zgodnie z Regulaminem organizowania konkursu ofert określonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 22 czerwca 2022 r. dostępnym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Turku, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w BIP www.bip.miastoturek.pl (w dziale: komunikaty).
 2. Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2022 r.,  poz.  633 ze zm.), udzielające świadczeń zdrowotnych na terenie Miasta Turku w 2022 roku na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 3. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Turku na realizację programu wynosi 36 000 złotych brutto. Kwota może być tylko i wyłącznie przeznaczona na koszty nie objęte refundacją z Narodowego Funduszu Zdrowia.
 4. Termin realizacji programu od dnia zawarcia umowy do 30 grudnia 2022 r.
 5. Termin wykonywania powyższych szczepień od zawarcia umowy do dnia 30 grudnia 2022 roku.
 6. Przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w Regulaminie organizowania konkursu ofert na wybór realizatorów Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Turku powyżej 65 roku życia.
 7. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku ul. Kaliska 59, 62 – 700 Turek w godzinach od poniedziałku do piątku 715 – 1515. Ostateczny termin składania ofert upływa 11 lipca 2022 r.
 8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu Oferenta oraz nazwy programu.
 9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 10 dni od upływu terminu składania ofert. Urząd Miejski w Turku o wynikach konkursu powiadomi pisemnie wszystkich Oferentów. Wyniki konkursu zostaną podane również do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Turku, na stronie internetowej Urzędu www.miastoturek.pl oraz w BIP www.bip.miastoturek.pl (w dziale: komunikaty).
 10. Termin podpisania umowy – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 11. Burmistrz Miasta Turku zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu, nierozstrzygnięcia konkursu oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
 12. Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1285 ze zm.).
 13. W zakresie zasad przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r.,  poz.  633 ze zm.).
 14. Regulamin organizowania konkursu ofert, obowiązujący formularz oferty, oświadczenie dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Turku www.miastoturek.pl, w BIP www.bip.miastoturek.pl (w dziale: komunikaty) oraz Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku, pokój nr 120.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 94/2022

                      Burmistrza Miasta Turku

        z dnia 22 czerwca 2022 r.

 

Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Turku powyżej 65 roku życia.

§ 1

Regulamin organizowania konkursu ofert, zwany dalej „Regulaminem konkursu” określa zasady postępowania podczas wyboru realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Turku powyżej 65 roku życia, zwany dalej „programem”.

§ 2

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore i nie objęte refundacją z Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3

Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.), udzielające świadczeń zdrowotnych na terenie Miasta Turku w 2022 roku, na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

§ 4

1. Zawarcie umowy na realizację programu z wyłonionymi podmiotami następuje w wyniku rozstrzygnięcia konkursu organizowanego przez Burmistrza Miasta Turku i w trybie określonym w niniejszym Regulaminie konkursu.

2. Celem konkursu ofert na wybór realizatora Programu jest wybór najkorzystniejszych ofert, odpowiadających warunkom konkursu.

§ 5

1. Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej na 15 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając ogłoszenie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Turku, na stronie www.miastoturek.pl oraz BIP www.bip.miastoturek.pl (w dziale: komunikaty)

2. Ogłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

1) nazwę i siedzibę organu ogłaszającego konkurs.

2) przedmiot konkursu obejmujący:

       a) określenie wymogów dotyczących realizacji Programu profilaktycznych szczepień przeciwko  

       grypie dla mieszkańców miasta Turku powyżej 65 roku życia, zameldowanych na terenie Miasta  Turku.

      b) termin realizacji programu.

3) miejsce, w którym można zapoznać się z Regulaminem konkursu oraz w którym można  otrzymać formularz oferty.

4) miejsce, termin i sposób składania ofert.

5) miejsce i termin otwarcia ofert.

6) termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.

7) termin podpisania umowy.

8) sposób poinformowania Oferentów o wynikach konkursu ofert.

9) informację o możliwości zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu, nierozstrzygnięcia  konkursu oraz prawie do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

10) informację o przepisach prawnych stosowanych przy postępowaniu konkursowym oraz przyznawaniu środków publicznych.

11) wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Turku na realizację programu.

§ 6

Oferta powinna zawierać:

1. Nazwę programu, który Oferent będzie realizował.

2. Dane o Oferencie:

    1) nazwę i siedzibę podmiotu działalności leczniczej,

    2) numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

    3) numer NIP,

    4) numer REGON,

    5) nazwę banku i numer konta bankowego,

    6) dane dotyczące osób upoważnionych do składania oświadczeń oraz wyjaśnień  dotyczących oferty konkursowej.

3. Określenie warunków lokalowych, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny.

4. Wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób realizujących program.

5. Kalkulację kosztów.

6. Informacje o szczepionce.

 

§ 7

Do oferty należy załączyć:

Oświadczenia Oferenta:

 1) o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursu ofert oraz Regulaminem konkursu,

 2) o realizacji świadczeń zdrowotnych w 2022 r. na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia,

 3) oświadczenie, że wszystkie szczepionki będą użyte przed upływem terminu ważności,

 4) oświadczenie, że zaoferowane szczepionki przeciw grypie posiadają ważne  pozwolenie na dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP lub pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1977 ze zm.),

 5) oświadczenie o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kk za składanie fałszywych oświadczeń.

§ 8

1.Oferty składa się w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu.

2. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu Oferenta oraz nazwy programu.

§ 9

Sposób przedstawienia oferty:

 1. oferent przedstawi ofertę cenową brutto – kalkulacja kosztów wg pkt. IV formularza oferty,
 2. cena Oferenta zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie podlega zmianom,
 3. wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

§ 10

Oferty powinny być rozpatrzone w ciągu 10 dni od terminu określonego dla ich złożenia.

§ 11

1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Burmistrz Miasta Turku powołuje Komisję Konkursową w składzie, co najmniej 3 członków i wyznacza spośród nich przewodniczącego. Kworum Komisji Konkursowej zdolnej do podejmowania decyzji ustala się na liczbę 3 osób.

2. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu z udziału w komisji, gdy Oferentem jest:

 1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,

 2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,

4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią, z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędności  służbowej.

§ 12

1. Konkurs może być odwołany, nierozstrzygnięty, termin składania ofert może być przesunięty bez podania przyczyn.

2. Burmistrz Miasta Turku zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu ofert.

3. W razie gdy do postępowania konkursowego zgłoszona została tylko jedna oferta, Burmistrz Miasta Turku może przyjąć tę ofertę, jeżeli Komisja Konkursowa stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone w Regulaminie konkursu.

§ 13

1. Komisja Konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert uwzględnia następujące kryteria:

1) warunki lokalowe,

 2) kwalifikacje osób realizujących program,

 3) dane o szczepionce,

 4) kalkulację kosztów w oparciu o stawki brutto (np. koszt szczepionki, badanie lekarskie  kwalifikujące do szczepienia, wykonanie szczepienia, koszty inne (jakie?),

5) przeprowadzenie we własnym zakresie promocji realizowanego programu z jednoczesnym zamieszczeniem logo miasta oraz informacji, że program jest w całości realizowany z budżetu  Miasta Turku.

§ 14

1. Komisja Konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących czynności:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert.

2) otwiera koperty z ofertami.

3) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w § 6 i § 7 Regulaminu konkursu.

4) w przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera inne braki formalne, Komisja Konkursowa wzywa Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

5) odrzuca oferty, które zostały złożone po wyznaczonym terminie.

6) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów.

2. Komisja Konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału Oferentów
z wyjątkiem otwarcia ofert.

§ 15

Komisja Konkursowa zawiadamia wszystkich Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na piśmie. Wyniki podaje również do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Burmistrza Miasta Turku, na stronie Urzędu Miejskiego w Turku www.miastoturek.pl oraz w BIP www.bip.miastoturek.pl (w dziale : komunikaty).

§ 16

1. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu.

2) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej.

3) liczbę zgłoszonych ofert.

4) wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w ogłoszeniu konkursu ofert i Regulaminie konkursu.

5) wskazanie ofert, które nie odpowiadają warunkom określonym w ogłoszeniu konkursu ofert i Regulaminie konkursu lub zgłoszone zostały po terminie wraz z uzasadnieniem.

6) wyjaśnienia i oświadczenia Oferentów.

7) wskazanie najkorzystniejszych dla udzielającego zamówienia ofert albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta wraz z uzasadnieniem.

8) podpisy członków Komisji Konkursowej.

§ 17

Burmistrz Miasta Turku zawrze umowy z Oferentami wybranymi przez Komisję Konkursową.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Formularz oferty (ODT, 14.48Kb) 2022-06-22 14:33:25 3
Oświadczenie (ODT, 16.83Kb) 2022-06-22 14:33:25 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Edyta Kacprzak-Potyralska

Data wytworzenia:
22 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Barbara Feliniak

Data publikacji:
22 cze 2022, godz. 14:33

Osoba aktualizująca informacje

Barbara Feliniak

Data aktualizacji:
22 cze 2022, godz. 14:33