Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Uchwały Rady Miejskiej


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr III/30/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Turek Porozumienia Partnerskiego w sprawie współdziałania w celu realizacji projektu pn.: „Rozwój sieci tras rowerowych na obszarze partnerstwa” w ramach konkursu dla działania 03.02 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT, Priorytet 3 Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce, Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. 2024-07-01 13:08:31
Uchwała Nr III/29/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 2024-07-01 13:08:11
Uchwała Nr III/28/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku 2024-07-01 13:07:51
Uchwała Nr III/27/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie utworzenia jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Turek i uchwalenia statutów jednostek pomocniczych 2024-07-01 13:07:05
Uchwała Nr III/26/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miejskiej Turek w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”. 2024-07-01 12:59:19
Uchwała Nr III/25/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Turku, ustalenia przedmiotu jej działania i określenia składu osobowego 2024-07-01 12:55:38
Uchwała Nr III/24/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów na kadencję 2024-2027 2024-07-01 12:55:16
Uchwała Nr III/23/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r zmieniająca Uchwałę Nr LXXIII/460/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024-2036 2024-07-01 12:54:42
Uchwała Nr III/22/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024 2024-07-01 12:52:44
Uchwała Nr III/21/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miejskiej Turek 2024-07-01 12:52:10
Uchwała Nr III/20/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Turek 2024-07-01 12:51:27
Uchwała Nr III/19/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Turku pn. „Rejon Osiedla Górniczego” 2024-07-01 12:50:44
Uchwała Nr III/18/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku absolutorium za rok 2023 2024-07-01 12:40:14
Uchwała Nr III/17/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Turek za 2023 rok 2024-07-01 12:39:34
Uchwała Nr III/16/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania za 2023 rok 2024-07-01 12:39:08
Uchwała Nr II/15/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Turku 2024-06-27 09:07:43
Uchwała Nr II/14/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miejskiej Turek w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. 2024-06-27 09:07:04
Uchwała Nr II/13/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Turku 2024-06-27 09:06:48
Uchwała Nr II/12/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Turku 2024-06-27 09:06:18
Uchwała Nr II/11/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Turku oraz określenia przedmiotu ich działania i maksymalnego składu liczbowego tych komisji 2024-06-27 09:04:56
Uchwała Nr II/10/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku 2024-06-27 09:03:57
Uchwała Nr II/9/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku i określenia składu osobowego 2024-06-27 09:03:39
Uchwała Nr II/8/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku 2024-06-27 09:03:20
Uchwała Nr II/7/2024 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku i określenia składu osobowego 2024-06-27 09:02:55
Uchwała Nr II/6/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 maja 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXXIII/460/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024-20236 2024-06-27 09:02:00
Uchwała Nr II/5/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 14 maja 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024 2024-06-27 08:58:05
Uchwała Nr I/4/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Turku 2024-05-14 10:23:05
Uchwała Nr I/3/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Turku 2024-05-14 10:22:47
Uchwała Nr I/2/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Turku 2024-05-14 10:22:29
Uchwała Nr I/1/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej Turku 2024-05-14 10:21:49
Uchwała Nr LXXVII/482/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 marca 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXXIII/460/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024-2036 2024-04-04 15:04:12
Uchwała Nr LXXVII/481/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 marca 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024 2024-04-04 15:01:47
Uchwała Nr LXXVII/483/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/252/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek 2024-04-04 15:01:22
Uchwała Nr LXXVI / 480 / 24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 2024-02-29 14:35:05
Uchwała Nr LXXVI / 479 / 24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do realizacji projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027” 2024-02-29 14:34:47
Uchwała Nr LXXVI/478/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia Klastra Energii pn. ,,Zielona Energia Turek" 2024-02-29 14:34:18
Uchwała Nr LXXVI/477/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek w 2024 roku” 2024-02-29 14:33:59
Uchwała Nr LXXVI/476/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek, oddanych do użytkowania po 1 stycznia 2024 r. 2024-02-29 14:33:38
Uchwała Nr LXXVI/475/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku. 2024-02-29 14:23:56
Uchwała Nr LXXVI /474 / 24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę nr LXXIII46023 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 2024-02-29 14:41:33
Uchwała Nr LXXVI/473/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024 2024-02-29 14:23:37
Uchwała Nr LXXVI/472/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku na rok 2024 2024-02-29 14:23:15
Uchwała Nr LXXVI/471/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2024-02-29 14:22:50
Uchwała Nr LXXV/470/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/458/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/174/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 2024-01-30 08:53:15
Uchwała Nr LXXV/469/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/223/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2024-01-30 08:52:57
Uchwała Nr LXXV/468/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024 Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie funkcjonowania stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim 2024-01-30 08:52:40
Uchwała Nr LXXV/467/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniającą Uchwałę Nr LXXIII/460/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2024 - 2036 2024-01-30 08:51:44
Uchwała Nr LXXV/466/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024 2024-01-30 08:41:36
Uchwała Nr LXXIII/465/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli przypadku niewłaściwego świadczenia tych usług 2024-01-04 08:42:34
Uchwała Nr LXXIII/464/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 2024-01-04 08:42:17
Uchwała Nr LXXIII/463/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 2024-01-04 08:42:00
Uchwała Nr LXXIII/462/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. 2024-01-04 08:41:43
Uchwała Nr LXXIII/461/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2024 2024-01-04 08:41:27
Uchwała Nr LXXIII/460/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Turku na lata 2024-2036 2024-01-04 08:38:43
Uchwała Nr LXXIII/459/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023 2024-01-04 08:36:43
Uchwała Nr LXXIII/458/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/174/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 2024-01-04 08:36:25
Uchwała Nr LXXIII/457/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi na uchwałę nr XV/143/16 Rady Miejskiej w Turku z 24 lutego 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2024-01-04 08:36:08
Uchwała Nr LXXII/433/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/381/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023-2034 2023-12-06 13:36:08
Apel Nr 1/2023 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r. do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie. 2023-12-04 13:15:27
Uchwała Nr LXXII/456/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok 2023-12-04 13:15:13
Uchwała Nr LXXII/455/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2024 rok 2023-12-04 13:14:53
Uchwała Nr LXXII/454/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok 2023-12-04 13:14:38
Uchwała Nr LXXII/453/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w Turku przy ul. 3. Maja 2 2023-12-04 13:14:22
Uchwała Nr LXXII/452/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych 2023-12-04 13:14:05
Uchwała Nr LXXII/451/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru pn. ,,Rejon ulic Górniczej i Przemysłowej”, przyjętego uchwałą Nr XXIII/168/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r. 2023-12-04 13:13:46
Uchwała Nr LXXII/450/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej Turku 2023-12-04 13:12:55
Uchwała Nr LXXII/449/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła 2023-12-04 13:12:36
Uchwała Nr LXXII/448/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 2023-12-04 13:12:14
Uchwała Nr LXXII/447/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie, w tym na zakupione posiłki 2023-12-04 13:11:57
Uchwała Nr LXXII/446/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 2023-12-04 13:11:36
Uchwała Nr LXXII/445/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Turek ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 2023-12-04 13:11:21
Uchwała Nr LXXII/444/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/174/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 2023-12-04 13:10:56
Uchwała Nr LXXII/442/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023 2023-12-04 13:10:29
Uchwała Nr LXXI/441/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w Turku przy ul. 3 Maja 2 2023-10-30 14:55:30
Uchwała Nr LXXI/440/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 października 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/229/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2023-10-30 14:55:07
Uchwała Nr LXXI/439/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 października 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/381/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023-2034 2023-10-30 14:48:53
Uchwała Nr LXXI/438/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 października 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023 2023-10-30 14:54:12
Uchwała Nr LXXI/437/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 2023-10-30 13:50:37
Uchwała Nr LXXI/436/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 2023-10-30 14:53:20
Uchwała Nr LXXI/435/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. 2023-10-30 13:50:09
Uchwała Nr LXXI/434/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie dopłat do ceny ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków 2023-10-30 14:52:23
Uchwała Nr LXXI/433/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/432/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2023-10-30 14:51:46
Uchwała Nr LXX/432/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2023-10-04 09:14:56
Uchwała Nr LXX/431/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr LVI/368/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, gm. Turek i urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie. 2023-10-04 09:14:30
Uchwała Nr LXX/430/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr LVI/367/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miasta Turku ul. Chopina i urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie 2023-10-04 09:14:07
Uchwała Nr LXX/429/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/186/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek 2023-10-04 09:13:27
Uchwała Nr LXX/428//23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek służebności gruntowej i przeprowadzenia mediów 2023-10-04 09:12:07
Uchwała Nr LXX/427/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 września 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Konińskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie cieku Folusza 2023-10-04 09:11:20
Uchwała Nr LXX/426/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/381/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023-2034. 2023-10-04 09:20:44
Uchwała Nr LXX/425/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 września 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023 2023-10-04 09:10:32
Uchwała Nr LXIX/424/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 7 września 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2024-2027 2023-09-14 12:54:29
Uchwała Nr LXIX/423/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 7 września 2023 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Turku 2023-09-14 12:58:22
Uchwała Nr LXVIII/422/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego 2023-08-09 10:57:49
Uchwała nr LXVIII/421/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LIX/381/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023-2034 2023-08-09 10:57:30
Uchwała Nr LXVIII/420/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 2 sierpnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023 2023-08-09 10:56:48
Uchwała Nr LXVII/419/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku absolutorium za rok 2022 2023-06-26 13:58:48
Uchwała Nr LXVII/418/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Turek za 2022 rok 2023-06-26 13:57:30
Uchwała Nr LXVII/ 417/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania za 2022 rok 2023-06-26 13:55:24
Uchwała Nr LXVII/416/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników dosądów na kadencję 2024-2027 2023-06-26 13:55:04
Uchwała Nr LXVII/415/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/381/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023-2034. 2023-06-27 12:56:09
Uchwała Nr LXVII/414/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023 2023-06-26 13:54:39
Uchwała Nr LXVI/413/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 2023-06-02 13:24:53
Uchwała Nr LXVI/412/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 maja 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023 2023-06-02 13:24:34
Uchwała Nr LXVI/410/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta, przyjętego uchwałą Nr XLV/299/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2022 r. 2023-06-02 13:24:05
Uchwała Nr LXVI/409/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Turek 2023-06-02 13:23:46
Uchwała Nr LXVI/411/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT, mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego, Obszaru Funkcjonalnego Miast Koła i Turku, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 2023-06-02 13:23:07
Uchwała Nr LXV/408/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Turku oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Turku 2023-05-11 14:21:17
Uchwała Nr LXV/407/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji ws. budowy wieży telekomunikacyjnej 2023-05-11 14:18:58
Uchwała nr LXIV/406/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/381/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023-2034 2023-05-05 14:29:46
Uchwała Nr LXIV/405/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023 2023-05-05 14:25:39
Uchwała Nr LXIV/404/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek w 2023 roku”. 2023-05-05 14:25:14
Uchwała Nr LXIII/403/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku. 2023-03-31 13:22:37
Uchwała Nr LXIII/402/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/381/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023-2034 2023-03-31 13:21:49
Stanowisko Nr 2/2023 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2023 r. przeciwko mowie nienawiści w lokalnej polityce 2023-03-31 13:19:32
Uchwała Nr LXIII/401/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023 2023-03-31 13:17:59
Uchwała Nr LXII/400/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości 2023-02-28 11:38:15
Uchwała Nr LXII/399/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/154/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2023-02-28 11:37:59
Uchwała Nr LXII / 398 / 23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku na rok 2023 2023-02-28 11:37:26
Uchwała Nr LXII / 397 / 23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/38/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotów wydatków na dożywianie, w tym zakupione posiłki 2023-02-28 11:37:07
Uchwała Nr LXII / 396 / 23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Turku z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 2023-02-28 11:36:40
Uchwała Nr LXII / 395 / 23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2023 Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie funkcjonowania stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim 2023-02-28 11:35:30
Uchwała Nr LXII/394/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej garaży na czas nieoznaczony 2023-03-31 13:27:11
Uchwała Nr LXII/393/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/104/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2023-02-28 11:34:13
Uchwała Nr LXII/392/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła 2023-02-28 11:33:27
Uchwała Nr LXII/391/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek w 2023 roku” 2023-02-28 11:33:03
Uchwała Nr LXII/390/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/381/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023-2034 2023-02-28 11:32:41
Uchwała Nr LXII/389/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023 2023-02-28 11:29:40
Uchwała Nr LXI/388/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu dla zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Turek 2023-02-03 08:06:20
Uchwała Nr LXI/387/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023 2023-02-03 08:06:06
Stanowisko Nr 1/2023 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie skargi na działanie Wojewody Wielkopolskiego 2023-01-26 11:59:03
Uchwała Nr LX/386/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 2023-01-26 11:57:58
Uchwała Nr LIX/385/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2023-01-04 09:11:50
Uchwała Nr LIX/384/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2023 - 2025 2023-01-04 09:11:35
Uchwała Nr LIX/383/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie  wygasają z  upływem roku budżetowego 2022 2023-01-04 09:11:14
Uchwała Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023 2023-01-04 09:06:07
Uchwała Nr LIX/381/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023-2034 2023-01-04 09:04:19
Uchwała Nr LVIII/380/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej ukraińskiemu miastu partnerskiemu Dunajowce 2022-12-23 09:49:14
Uchwała nr LVIII/379/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/293/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022-2032 2022-12-23 09:51:34
Uchwała Nr LVIII/378/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022 2022-12-23 09:48:53
Uchwała Nr LVII/377/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/336/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-11-25 11:54:12
Uchwała Nr LVII/376 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022 2022-11-25 11:53:42
Uchwała Nr LVII/375/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi Karola Serafińskiego i Grzegorza Wojtczaka na uchwałę Nr LIII/357/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 13 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2022-11-25 11:53:04
Uchwała Nr LVI/374/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok 2022-11-21 12:37:16
Uchwała Nr LVI/373/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2023 rok 2022-11-21 12:36:55
Uchwała Nr LVI/372/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok 2022-11-21 12:36:29
Uchwała Nr LVI/371/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Turku 2022-11-21 12:36:09
Uchwała Nr LVI/370/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/287/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 2022-11-21 12:35:36
Uchwała Nr LVI/369/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-11-21 12:34:50
Uchwała Nr LVI/368/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miejscowości Słodków Kolonia, gm. Turek i urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie. 2022-11-21 12:34:28
Uchwała Nr LVI/367/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego położonego na terenie miasta Turku ul. Chopina i urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie. 2022-11-21 12:33:14
Uchwała Nr LVI/366/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Turek 2022-11-21 12:30:59
Uchwała Nr LVI/365/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. 2022-11-21 12:30:34
Uchwała Nr LVI/364/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/174/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 2022-11-21 12:30:15
Uchwała Nr LVI/363/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/366/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-11-21 12:29:55
Uchwała Nr LVI/362/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 2022-11-21 12:29:27
Uchwała Nr LVI/361/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/293/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022-2032 2022-11-21 12:29:08
Uchwała Nr LVI/360/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022 2022-11-21 12:26:23
Stanowisko Nr 3/2022 Rady Miejskiej Turku z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” od dnia 1 stycznia 2023 roku 2022-11-10 18:32:09
Stanowisko Nr 2/2022 Rady Miejskiej Turku z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XLIX/338/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania za 2021 rok 2022-11-10 18:31:41
Uchwała Nr LV/359/2022 Rady Miejskiej Turku z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XLIX/338/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania za 2021 rok 2022-11-10 18:30:33
Uchwała Nr LIV/358/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 października 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022 2022-11-09 15:18:26
Uchwała Nr LIII/357/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 13 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi. 2022-11-09 15:20:34
Uchwała Nr LIII/356/2022 Rady Miejskiej Turku z dnia 13 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 15 września 2022 roku 2022-11-14 13:04:30
Uchwała Nr LII/355/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/242/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek 2022-09-30 09:56:27
Uchwała Nr LII/354/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/342/10 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze zajęć 2022-09-30 09:56:07
Uchwała Nr LII/353/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w Turku przy ul. 3 Maja 2 2022-09-30 09:55:42
Uchwała Nr LII/352/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony 2022-09-30 09:55:24
Uchwała Nr LII/351/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru pn. ,,Rejon ulic Górniczej i Przemysłowej”, przyjętego uchwałą Nr XXIII/168/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r. 2022-10-14 09:36:47
Uchwała Nr LII/350/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 września 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu 2022-09-30 09:54:22
Uchwała Nr LII/349/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/293/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022-2032 2022-09-30 09:54:06
Uchwała Nr LII/348/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022 2022-09-30 09:51:55
Apel Nr 1/2022 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych Kączkowskiego 3, Składkowskiego 3, 5, 6, 8 i 10 w Turku 2022-09-30 09:51:24
Uchwała Nr LI/347/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/293/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022-2032. 2022-08-26 11:56:45
Uchwała Nr LI/346/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022 2022-08-26 11:53:51
Uchwała Nr LI/345/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 sierpnia 2022 r. uchylająca uchwałę nr XXVIII/245/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku zadania własnego Gminy Miejskiej Turek 2022-08-26 11:53:07
Uchwała Nr LI/344/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/224/16 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku zadań własnych Gminy Miejskiej Turek 2022-08-26 11:52:44
Uchwała Nr LI/343/2022 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2022-08-26 11:52:20
Uchwała Nr L/342/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/293/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022-2032 2022-07-06 13:50:35
Uchwała Nr L/341/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022 2022-07-06 13:48:27
Stanowisko Nr 1/2022 Rady Miejskiej Turku z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie współfinansowania przez Gminę Miejską Turek kosztów realizacji projektu pn.: „Budowa nowej linii Kolejowej Turek – Konin” zgłoszonego przez Województwo Wielkopolskie do Programu Kolej+ 2022-07-06 13:48:08
Uchwała Nr XLIX/340/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku absolutorium za rok 2021 2022-07-06 13:47:22
Uchwała Nr XLIX/339/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Turek za 2021 rok 2022-07-06 13:47:06
Uchwała Nr XLIX/338/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania za 2021 rok 2022-07-06 13:46:49
Uchwała Nr XLiX/337/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2022-07-06 13:46:32
Uchwała Nr XLIX/336/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-07-06 13:46:17
Uchwała Nr XLIX/335/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Turek na rok szkolny 2022/2023 2022-07-06 13:45:33
Uchwała Nr XLIX/334/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/242/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek 2022-07-06 13:45:16
Uchwała Nr XLIX/333/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 2022-07-06 13:44:53
Uchwała Nr XLIX/332/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Turek 2022-07-06 13:44:36
Uchwała Nr XLIX/331/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 660068P o numerze ewidencyjnym działki 670/14 obręb 0002 Turek B poprzez wyłączenie jej z użytkowania 2022-07-06 13:44:18
Uchwała Nr XLIX/330/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr IX/72/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na lata 2019 – 2022 dla Gminy Miejskiej Turek 2022-07-06 13:43:52
Uchwała Nr XLIX/329/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody 2022-07-06 13:43:35
Uchwała Nr XLIX/328/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony 2022-07-06 13:43:19
Uchwała Nr XLIX/327/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia od Skarbu Państwa w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w  Turku. 2022-07-06 13:43:01
Uchwała Nr XLIX/326/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/252/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek 2022-07-06 13:42:43
Uchwała Nr XLIX/325/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta, przyjętego uchwałą Nr XLV/299/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2022 r. 2022-07-06 13:42:16
Uchwała Nr XLIX/324/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Konińskiej i ul. Muchlińskiej oraz dla obszaru w sąsiedztwie cieku Folusza 2022-07-06 13:41:52
Uchwała Nr XLIX/323/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu 2022-07-06 13:41:27
Uchwała Nr XLIX/322/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/293/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022-2032 2022-07-06 13:40:38
Uchwała Nr XLIX/321/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022 2022-07-06 13:37:29
Uchwała Nr XLVIII/320/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2022 - 2025 2022-04-14 12:14:45
Uchwała Nr XLVIII/319/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022 2022-04-14 12:14:18
Uchwała Nr XLVII/318/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2022-03-23 11:30:58
Uchwała Nr XLVII/317/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości 2022-03-23 11:27:54
Uchwała Nr XLVII/316/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku 2022-03-23 11:26:24
Uchwała Nr XLVII/315/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 2022-03-23 11:25:09
Uchwała Nr XLVII/314/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek w 2022 roku” 2022-03-23 11:24:49
Uchwała Nr XLVII/313/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/293/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022-2032 2022-03-23 11:24:29
Uchwała Nr XLVII/312/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 16 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022 2022-03-23 11:11:28
Uchwała Nr XLVI/311/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku na rok 2022 2022-02-22 10:42:46
Uchwała Nr XLVI/310/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 2022-02-22 10:43:50
Uchwała Nr XLVI/309/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2022-02-22 10:43:29
Uchwała Nr XLVI/308/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony 2022-02-22 10:43:05
Uchwała Nr XLVI/307/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Powiatowi Tureckiemu na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie utworzenia i funkcjonowania stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim 2022-02-22 10:42:22
Uchwała Nr XLVI/306/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/293/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022-2032 2022-02-22 10:42:01
Uchwała Nr XLVI/305/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022 2022-02-22 10:39:51
Uchwała Nr XLV/304//22 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2022-02-01 08:59:38
Uchwała Nr XLV/303/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/51/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Turek 2022-02-01 08:59:14
Uchwała Nr XLV/302/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi na bezczynność Rady Miejskiej Turku dotyczącej linii kolejowej oraz komunikacji miejskiej 2022-02-03 14:53:24
Uchwała Nr XLV/301/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony 2022-02-01 08:58:20
Uchwała Nr XLV/300/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładów niepieniężnych w postaci wybudowanych elementów kanalizacji deszczowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Turku 2022-02-01 08:57:21
Uchwała Nr XLV/299/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta 2022-02-01 08:56:16
Uchwała Nr XLIV/298/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Turku (Aktualizacja 2021)” 2022-01-04 11:39:58
Uchwała Nr XLIV/297/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na lata 2023 – 2025 dla Gminy Miejskiej Turek 2022-01-04 11:15:22
Uchwała Nr XLIV/296/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr IX/72/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na lata 2019 – 2022 dla Gminy Miejskiej Turek 2022-01-04 11:32:36
Uchwała Nr XLIV/295/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie  wygasają z  upływem roku budżetowego 2021. 2022-01-04 11:14:57
Uchwała Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022 2022-01-04 11:11:09
Uchwała Nr XLIV/293/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022-2032 2022-01-04 11:14:02
Uchwała Nr XLIII/292/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021 2021-12-15 11:25:31
Uchwała Nr XLiII/291/2021 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 dla Gminy Miejskiej Turek 2021-12-15 11:25:00
Uchwała Nr XLIII/290/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/259/21 Rady Miejskiej w Turku z dnia 23 września 2021 roku w sprawie przekazania do organu regulującego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Turek 2021-12-15 11:24:37
Uchwała Nr XLIII/289/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr IX/75/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-15 11:23:56
Uchwała Nr XLIII/288/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/229/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-15 11:23:02
Uchwała Nr XLIII/287/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 2021-12-15 11:22:14
Uchwała Nr XLIII/286/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Turku 2021-12-15 11:21:38
Uchwała Nr XLIII/285/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 2021-12-15 11:20:42
Uchwała Nr XLIII/284/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 2021-12-15 11:20:17
Uchwała Nr XLII/283/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/98/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek. 2021-11-26 09:13:00
Uchwała Nr XLII/282/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „ PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY MIEJSKIEJ TUREK NA LATA 2021 – 2024” 2021-11-26 09:12:39
Uchwała Nr XLII/281/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w mieście Turku 2021-11-26 09:12:16
Uchwała Nr XLII/280/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładów niepieniężnych w postaci wybudowanych elementów kanalizacji deszczowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Turku 2021-11-26 09:11:43
Uchwała Nr XLII/279/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 2021-11-26 09:07:25
Uchwała Nr XLII/278/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/174/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 2021-11-26 09:11:16
Uchwała Nr XLII/277/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 2021-11-26 09:10:47
Uchwała Nr XLII/276/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok 2021-11-26 09:10:17
Uchwała Nr XLII/275/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2022 rok 2021-11-26 09:07:00
Uchwała Nr XLII/274/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok 2021-11-26 09:09:24
Uchwała nr XLII/273/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021-2032 2021-11-26 09:06:28
Uchwała Nr XLII/272/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021 2021-11-26 09:08:55
Uchwała Nr XLI/271/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 października 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021-2032 2021-10-26 11:36:37
Uchwała Nr XLI/270/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Turku na uchwałę Rady Miejskiej Turku Nr VII/64/03 z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów Samorządów Mieszkańców Osiedli Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2021-10-26 11:33:54
Uchwała Nr XLI/269/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących 2021-10-26 11:33:02
Uchwała Nr XL/268/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku 2021-10-14 10:22:22
Uchwała Nr XL/267/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 5 października 2021 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 2021-10-14 10:21:59
Uchwała Nr XL/266/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 5 października 2021 r. w sprawie odwołania radnych ze składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku 2021-10-14 10:21:31
Uchwała Nr XL/265/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej Turku 2021-10-14 10:21:01
Uchwała Nr XL/264/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 5 października 2021 r. w sprawie określenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Turku 2021-10-14 10:20:39
Uchwała Nr XL/263/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 5 października 2021 r. w sprawie odwołania radnych ze składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej 2021-10-14 10:20:15
Uchwała Nr XXXIX/262/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomośći gruntowej na czas nieoznaczony 2021-10-06 14:09:18
Uchwała Nr XXXIX/261/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z  o.o. z  siedzibą w  Turku 2021-10-06 14:08:50
Uchwała Nr XXXIX/260/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Turku pn. ,, Rejon Osiedla Górniczego” 2021-10-06 14:07:54
Uchwała Nr XXXIX/259/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przekazania do organu regulującego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Turek 2021-10-06 14:07:16
Uchwała Nr XXXIX/258/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 2021-10-06 14:06:11
Uchwała Nr XXXIX/257/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021-2032 2021-10-06 14:14:35
Uchwała Nr XXXIX/256/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021 2021-10-06 14:06:40
Uchwała Nr XXXIX/255/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 23 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/249/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. w  sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2021 z budżetu Gminy Miejskiej Turek dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ ”. 2021-10-06 14:05:39
Uchwała Nr XXXVIII/254/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 sierpnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021-2032. 2021-09-14 11:26:38
Uchwała Nr XXXVII/253/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 5 sierpnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021 – 2032 2021-08-13 12:03:05
Apel Nr 2/2021 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia uregulowań prawnych dotyczących przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym (odorom) 2021-07-02 14:35:10
Uchwała Nr XXXVI/252/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek 2021-07-02 14:34:48
Uchwała Nr XXXVI/251/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Miejską Turek nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek, położonej w Turku na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Turku 2021-07-15 11:12:24
Uchwała Nr XXXVI/250/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Turku 2021-07-02 14:33:59
Uchwała Nr XXXVI/249/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2021 z budżetu Gminy Miejskiej Turek dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ ”. 2021-07-02 14:33:39
Uchwała Nr XXXVI/248/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021 – 2032 2021-07-02 14:33:11
Uchwała Nr XXXVI/247/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021 2021-07-02 14:30:22
Uchwała Nr XXXVI/246/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/71/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu 2021-07-02 14:30:02
Uchwała Nr XXXVI/245/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku absolutorium za rok 2020 2021-07-02 14:29:32
Uchwała Nr XXXVI/244/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Turek za 2020 rok 2021-07-02 14:29:03
Uchwała Nr XXXVI/243/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania za 2020 rok 2021-07-02 14:28:39
Uchwała Nr XXXVI/242/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zamkniętego, obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 187/3 obręb 0001 Turek A 2021-07-02 14:28:02
Uchwała Nr XXXIV/241/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-06-18 14:26:16
Uchwała Nr XXXIV/240/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Turek na rok szkolny 2021/2022 2021-06-18 14:25:31
Uchwała nr XXXIV/239/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 maja 2021 roku zmieniająca Uchwałę nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021-2032 2021-06-18 14:24:58
Uchwała Nr XXXIV/238/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021 2021-06-18 14:21:42
Uchwała Nr XXXIII/237/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 kwietnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021 2021-06-18 14:14:20
Uchwała Nr XXXII/236/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/375/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Turek 2021-03-30 12:02:25
Uchwała Nr XXXII/235/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych 2021-03-30 12:02:06
Uchwała Nr XXXII/234/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek w 2021 roku”. 2021-03-30 12:01:41
Uchwała Nr XXXII/233/2021 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek 2021-03-30 12:01:23
Uchwała Nr XXXII/232/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 2021-03-30 12:01:04
Uchwała Nr XXXII/231/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021 – 2032 2021-03-30 12:10:24
Uchwała Nr XXXII/230/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 25 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021 2021-03-30 12:00:17
Uchwała Nr XXXI/229/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-03-11 11:25:01
Uchwała Nr XXXI/228/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 4 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/225/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 2021-03-11 11:24:12
Uchwała Nr XXX/227/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-02-16 08:51:19
Uchwała Nr XXX/226/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę nr IX/75/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-02-16 08:50:58
Uchwała Nr XXX/225/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 2021-02-16 08:50:15
Uchwała Nr XXX/224/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/113/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych 2021-02-16 08:49:50
Uchwała Nr XXX/223/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Turku na rok 2021. 2021-02-16 08:47:43
Uchwała Nr XXX\222\21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2021-02-16 08:47:23
Uchwała Nr XXX/221/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Turek 2021-02-16 08:46:59
Uchwała Nr XXX/220/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 – 2025  dla Gminy Miejskiej Turek 2021-03-17 14:55:58
Oświadczenie Rady Miejskiej Turku z dnia 9 lutego 2021 r. Rady Miejskiej Turku zawierające stanowisko Rady Miejskiej Turku w sprawie radnego Rady Miejskiej Turku 2021-02-16 08:42:52
Uchwała Nr XXIX/219/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/213/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Turek 2021-01-05 08:50:26
Uchwała Nr XXIX/218/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 2021-01-05 08:49:53
Uchwała Nr XXIX/217/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla Gminy Miejskiej Turek 2021-01-05 08:49:16
Uchwała Nr XXIX/216/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie  wygasają z  upływem roku budżetowego 2020. 2021-01-05 08:48:42
Uchwała Nr XXIX/215/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2021 2021-01-05 08:47:08
Uchwała Nr XXIX/214/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2021-2032 2021-01-05 08:56:22
Uchwała Nr XXVIII/213/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Turek 2021-10-07 08:57:48
Uchwała Nr XXVIII/212/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020-2032 2021-10-07 08:52:46
Uchwała Nr XXVIII/211/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 2021-10-07 08:57:09
Uchwała Nr XXVII/210/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Turek 2020-12-11 10:54:18
Uchwała Nr XXVII/209/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/174/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 2020-12-11 10:52:48
Uchwała Nr XXVII/208/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmieniająca uchwałę nr VII/70/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Turku 2020-12-11 10:51:41
Uchwała Nr XXVII/207/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Turek wkładów niepieniężnych w postaci wybudowanych elementów kanalizacji deszczowej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Turku. 2020-12-11 10:50:46
Uchwała Nr XXVII/206/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 2020-12-11 10:49:52
Uchwała Nr XXVII/205/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok 2020-12-11 10:48:56
Uchwała Nr XXVII/204/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2021 rok 2020-12-11 10:48:12
Uchwała Nr XXVII/203/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok 2020-12-11 10:47:04
Uchwała Nr XXVII/201/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 2020-12-11 10:46:14
Uchwała Nr XXVI/200/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Żłobka Miejskiego w Turku 2020-11-10 14:26:12
Uchwała Nr XXVI/199/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2020-11-10 14:24:48
Uchwała Nr XXVI/198/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Turek przy realizacji zadania zmiany wielkości obszaru granic aglomeracji Turek 2020-11-10 14:24:26
Uchwała Nr XXVI/197/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 2020-11-10 14:24:05
Uchwała Nr XXVI/196/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 października 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020-2032 2021-10-07 09:14:31
Uchwała Nr XXVI/195/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 października 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 2020-11-10 14:23:41
Uchwała Nr XXV/194/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości 2020-11-10 13:55:37
Uchwała Nr XXV/193/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Turek na lata 2020-2024” 2020-11-10 14:23:22
Uchwała Nr XXV/192/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Turku na osiedlu przy ul. Górniczej 2020-11-10 14:22:56
Uchwała Nr XXV/191/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej garaży na czas nieoznaczony 2020-11-10 14:22:37
Uchwała Nr XXV/190/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Przemysłowej, ul. Górniczej oraz granicy miasta 2020-11-10 14:22:11
Uchwała Nr XXV/189/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Turkowski Klub Senior+ w Turku 2020-11-10 14:21:50
Uchwała Nr XXV/188/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie likwidacji Filii Nr 2  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku 2020-11-10 14:21:24
Uchwała Nr XXV/187/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/173/2020 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2020-11-10 14:21:03
Uchwała Nr XXV/186/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek 2020-11-10 14:20:23
Uchwała Nr XXV/185/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. o zmianie uchwały Nr XII/130/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy 2020-11-10 14:19:59
Uchwała Nr XXV/184/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 2020-11-10 14:19:33
Uchwała Nr XXV/183/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. zmieniająca uchwałę nr . XVI/117/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020 - 2032 2020-12-10 12:49:15
Uchwała Nr XXV/182/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 17 września 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020 2020-11-10 14:18:16
Uchwały z lat poprzednich 2021-03-19 09:44:59

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Urzędu Miejskiego w Turku

Data wytworzenia:
04 sie 2020

Osoba dodająca informacje

Administrator Urzędu Miejskiego w Turku

Data publikacji:
04 sie 2020, godz. 11:37

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Urzędu Miejskiego w Turku

Data aktualizacji:
11 sie 2020, godz. 12:01